С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Предоставяне на кетъринг услуги за нуждите на Община Бургас “

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Предоставяне на кетъринг услуги за нуждите на Община Бургас “

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0047
Публикувано на: петък, 28 декември 2018
Валидно до: вторник, 08 януари 2019, 13:58

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Предоставяне на кетъринг услуги за нуждите на Община Бургас ".

 

Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 08.01.2019г. от 14:00 часа в сградата на община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1, зала 2.

             Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35860

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0047

свали като pdf разглеждания: 358 последна промяна: 14:03:12, 28 декември 2018