Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АНАЕРОБНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 24 Юни 2019, 10:30
Валидно до: Понеделник, 29 Юли 2019, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

                                                                         Дирекция

                                                             "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

                                                                 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

                                                       за обществена поръчка, с предмет:

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АНАЕРОБНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН БУРГАС

 

гр. Бургас, 2019 г.

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 29.07.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 30.07.2019г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж. Мариела Гъркова - гл. експерт в Дирекция "Европейски политики и програми"  при Община Бургас - 056/ 907 430

Валерия Димитрова- гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288, факс - 056 860912

Линк към съобщение за отваряне на ценови оферти: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40179

 

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 24.06.2019 / 12:55

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 25.10.2019 / 10:06

Протокол № 2 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 25.10.2019 / 10:07

Таблица ТО1 „Ниво на изпълнение, като измерител на качеството”
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 25.10.2019 / 10:07

Таблица ТО2 „Предложение за организацията на персонала, на който е възложено изпълнението”
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 25.10.2019 / 10:08

Протокол № 3
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 25.10.2019 / 10:09

Доклад
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 25.10.2019 / 10:09

Обявление за възложена поръчка
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 08.01.2020 / 16:39

Договор за обществена поръчка
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 08.01.2020 / 16:40

Ценово предложение
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 08.01.2020 / 16:41

Техническо предложение
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 08.01.2020 / 16:49

Обявление за изменение
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 30.03.2020 / 17:00

Протокол
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 23.08.2019 / 17:04

Техническа документация
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 26.06.2019 / 15:05

Обявление за обществена поръчка
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 24.06.2019 / 13:22

Указания за подготовка на офертите
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 26.06.2019 / 11:29

Методика за оценка
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 26.06.2019 / 11:30

Техническа спецификация
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 26.06.2019 / 11:30

Проект на договор
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 26.06.2019 / 11:30

Образец № 1 - Опис
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 26.06.2019 / 11:30

е-ЕЕДОП-PDF
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 26.06.2019 / 11:31

еЕЕДОП- xml
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 26.06.2019 / 11:31

Образец № 3а - декларация
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 26.06.2019 / 11:32

Образец № 3- техническо предложение
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 26.06.2019 / 11:35

Образец № 4 - ценово предложение
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 26.06.2019 / 11:35

Допълнително споразумение
Номер: 00797-2019-0034_
Дата: 30.03.2020 / 17:01

Обявление за изменение.pdf
Номер: Обявление за изменение.pdf
Дата: 23.12.2022 / 10:25

АНЕКС.pdf
Номер: АНЕКС.pdf
Дата: 23.12.2022 / 10:25

Обявление за изменение допълнително споразумение №93-ОП19-42(55) от 14_02_2023г.pdf
Номер: Обявление за изменение допълнително споразумение №93-ОП19-42(55) от 14_02_2023г.pdf
Дата: 20.02.2023 / 10:56

Обявление за изменение допълнително споразумение №93-ОП19-42(56) от 14_02_2023г.pdf
Номер: Обявление за изменение допълнително споразумение №93-ОП19-42(56) от 14_02_2023г.pdf
Дата: 20.02.2023 / 10:57

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 13438 Последна промяна: 15:23:27, 29 януари 2021