Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на помещения за групова и индивидуална работа с деца и родители, обзавеждане и оборудване на помещения за дейности по интереси, обзавеждане и об

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на помещения за групова и индивидуална работа с деца и родители, обзавеждане и оборудване на помещения за дейности по интереси, обзавеждане и об

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0048
Публикувано на: четвъртък, 16 ноември 2017
Валидно до: вторник, 09 януари 2018, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на помещения за групова и индивидуална работа с деца и родители, обзавеждане и оборудване на помещения за дейности по интереси, обзавеждане и оборудване на 4 помещения-занимални за децата съответно в ДГ "Калинка"-кв.Рудник и ДГ "Теменуга" -с. Равнец; доставка на учебни помагала, пособия и дидактически материали и канцеларски материали, доставка на спортни екипи и пособия по Проект BG05M2OP001-3.001-0040 "Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от община Бургас", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05M2OP001-3.001-0040-С01/27.07.2017 г., по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на помещения за групова и индивидуална работа с деца и родители в ДГ "Детелина"-филиал гр.Българово; обзавеждане и оборудване на помещения за дейности по интереси, в ДГ "Веселущко; обзавеждане и оборудване на 4 помещения-занимални за децата съответно в ДГ "Калинка"-кв.Рудник и ДГ "Теменуга" -с. Равнец;

Обособена позиция № 2 : Доставка на учебни помагала, пособия и дидактически материали за обучение по български език;

Обособена позиция № 3: Доставка на канцеларски материали за занятия в школи по традиционни занаяти;

Обособена позиция № 4: Доставка на спортни екипи и спортни пособия"

гр. Бургас, 2017 г.

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 09.01.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 10.01.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/33563  .

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

Анелия Ангелова- Юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288.

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0048

свали като pdf разглеждания: 1964 последна промяна: 14:23:29, 30 април 2018