Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КЕТЪРИНГ УСЛУГА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БУРГАС“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КЕТЪРИНГ УСЛУГА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БУРГАС“

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0047
Публикувано на: вторник, 16 октомври 2018
Валидно до: сряда, 21 ноември 2018, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

                     "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КЕТЪРИНГ УСЛУГА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БУРГАС"

гр. Бургас, 2018 г.

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 21.11.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 22.11.2018 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

По юридическата част: Иванка Баева - юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056 / 907 276.

По техническата част: Петър Парушев - началник отдел "Култура" при Община Бургас - 056/840 480

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0047

свали като pdf разглеждания: 412 последна промяна: 11:26:20, 19 октомври 2018