Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на строителство,основен ремонт,рехабилитация и текущо поддържане на улиците,общинските пътища и техните съоръжения на територията на Община Бургас“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на строителство,основен ремонт,рехабилитация и текущо поддържане на улиците,общинските пътища и техните съоръжения на територията на Община Бургас“

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0059
Публикувано на: понеделник, 31 декември 2018
Валидно до: вторник, 26 февруари 2019, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Определяне на изпълнител за извършване на строителство, основен ремонт, рехабилитация и текущо поддържане на улиците (в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на населените места), общинските пътища и техните съоръжения на територията на Община Бургас по осем обособени позиции, както следва:

ОП № 1 "Меден рудник;

ОП № 2 "Победа";

ОП № 3 "Долно Езерово";

ОП № 4 "Център";

ОП № 5 "Крайморие";

ОП № 6 "Зора";

ОП № 7 "Изгрев";

ОП № 8 "Сарафово".

гр. Бургас, 2018 г.

 

На основание чл. 32, ал.1 , т. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 26.02.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 27.02.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Даниела Георгиева - Гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас

тел.: 056/907 242

факс: 056/841 996

електронна поща: d.georgieva@burgas.bg

ЛИНК КЪМ СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ по Обособени позиции № 4, № 5, № 6 и № 7: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37726

ЛИНК КЪМ СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ по Обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 8https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37989


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0059

свали като pdf разглеждания: 6673 последна промяна: 13:32:29, 20 май 2019