Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Културен дом на Нефтохимика, във връзка с реализацията на проект: Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефекти

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Културен дом на Нефтохимика, във връзка с реализацията на проект: Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефекти

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0054
Публикувано на: четвъртък, 31 октомври 2019
Валидно до: четвъртък, 19 декември 2019, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Културен дом на Нефтохимика, във връзка с реализацията на проект: Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим" - гр. Бургас" по 4 обособени позиции:

ОП 1: "Доставка, монтаж и инсталиране на сценична озвучителна система за Културен дом на Лукойл Нефтохим - гр. Бургас".

ОП 2: "Доставка, окабеляване и монтаж  на сценично, художествено осветление за Културен дом на Лукойл Нефтохим - гр. Бургас".

ОП 3: "Доставка, монтаж и инсталиране на прожекционна мултимедийна кино система и дворна сценична платформа за Културен дом на Лукойл Нефтохим - гр. Бургас"

ОП 4: "Доставка и монтаж на обзавеждане за Културен дом на Лукойл Нефтохим - гр. Бургас".

                                                                  гр. Бургас, 2019 г.

 Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 19.12.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 20.12.2019г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Валерия Димитрова- гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288

Весна Балтина- ст.експерт в Дирекция "Европейски политики и програми" при Община Бургас - 056 / 907 430

Линк към съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41283

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0054

свали като pdf разглеждания: 1997 последна промяна: 13:14:42, 26 август 2020